محلول کلرور پتاسیم KCL 3mol

900.000

توضیحات

محلول کلرور پتاسیم KCL 3mol

نوع بسته بندی: بطری

حجم نهایی: ۱۰۰۰ سی سی

فهرست