محلول کلرور پتاسیم KCL 3mol

800.000

توضیحات

محلول کلرور پتاسیم KCL 3mol

نوع بسته بندی: بطری

حجم نهایی: ۱۰۰۰ سی سی

فهرست