محلول بافر آماده PH=9 حجم ۱۲۵cc

300.000

توضیحات

محلول بافر آماده PH=9

نوع بسته بندی: بطری

حجم نهایی: ۱۲۵ سی سی

فهرست