محلول بافر آماده PH=4 حجم ۵۰۰cc

1.150.000

توضیحات

محلول بافر آماده PH=4

نوع بسته بندی: بطری

حجم نهایی: ۵۰۰ سی سی

فهرست