تیترازول تیوسیانات آمونیوم (NH4SCN (0.1 N

1.900.000

توضیحات

تیترازول تیوسیانات آمونیوم NH4SCN (0.1 N)

نوع بسته بندی: آمپول

حجم نهایی: ۱۰۰۰ سی سی

فهرست