بافر تیترازول PH=9 آمپولی حجم ۵۰۰cc

750.000

توضیحات

بافر تیترازول PH=9

نوع بسته بندی: آمپول

حجم نهایی: ۵۰۰ سی سی

فهرست