۱-كيت اندازه گيري سختي كل
۲-كيت اندازه گيري كلسيم
۳-كيت كلروPH
۴-كيت اندازه گيري كلر آزاد
۵-كيت اندازه گيري PH
۶-كيت اندازه گيري سولفيت
۷-كيت اندازه گيري فسفات
۸-كيت اندازه گيري اكسيژن
۹-كيت اندازه گيري قليائيت
۱۰-كيت اندازه گيري كلرور
۱۱-کیت اندازه گیری نیتریت
۱۲-کیت اندازه گیری نیترات
۱۳-کیت اندازه گیری آمونیاک

فهرست