مجتمع تحقيقاتي آزمايشگاهي اراك شيمي در سال 1360 توسط گروهي از مهندسين مجرب در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است و افتخار دارد با حضور مستمر در عرصه صنعت و توليد كشور و با خدمت رساني به ارگانهاي دولتي و خصوصي و كارخانجات بزرگ و كوچك بعنوان بخشي فعال در گستره صنعت كشور فعاليت مينمايد.

اين شركت اولين توليد كننده انواع كاغذهاي PH در ايران ميباشد و كاغذهاي PH توليد اين شركت بر اساس نامه ۱۷۶/۰۶/۴۰۲ سازمان پژوهش هاي صنعتي ايران مورد آزمايش قرار گرفته و عنوان نوآوري كسب نموده است.
انواع تيترازول هاي توليد اين مجتمع كه در عمل تيتراسيون مورد استفاده قرار ميگيرد در آزمايشگاه رفرانس وزارت بهداشت و آموزش پزشكي مورد آزمايش قرار گرفته و دقت و كيفيت آنها بر اساس نامه ۱۷۱۷۱، مورد تاييد قرار گرفته است.
این شرکت اولين توليد كننده انواع كيتهاي آزمايش و آناليز عناصر موجود در آب می باشد.

فهرست