محصولات آزمایشگاهی
انواع كيتهاي آزمايش و آناليز عناصر موجود در آب
۱-كيت اندازه گيري سختي كل
۲-كيت اندازه گيري كلسيم
۳-كيت كلروPH
۴-كيت اندازه گيري كلر آزاد
۵-كيت اندازه گيري PH
۶-كيت اندازه گيري سولفيت
۷-كيت اندازه گيري فسفات
۸-كيت اندازه گيري اكسيژن
۹-كيت اندازه گيري قليائيت
۱۰-كيت اندازه گيري كلرور
۱۱-کیت اندازه گیری نیتریت
۱۲-کیت اندازه گیری نیترات
۱۳-کیت اندازه گیری آمونیاک
انواع تيترازول هاي اسيدي و نمكي و بازي
۱-تيترازول نيترات نقره
۲-تيترازول هاي هيدروكسيد سديم
۳-تيترازول هاي اسيد كلريدريك
۴-تيترازول هاي اسيد سولفوريك
۵-تيترازول تيوسولفات سديم
۶-تيترازول كلرور پتاسيم
۷-انواع بافر تيترازول ها
۸-انواع تيترازول هاي آمونياكي
PHانواع کاغذهای
۱- كاغذ PH 1-10
۲- كاغذ PH 0-14
۳- كاغذ PH 0-11